Liu, Qun, Weijia Wang, Yanhong Fan, Lixuan Wu, Ling Sun, and Meiqin Wang. 2022. “Towards Low-Latency Implementation of Linear Layers”. IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2022 (1):158-82. https://doi.org/10.46586/tosc.v2022.i1.158-182.