Xiang, Zejun, Xiangyoung Zeng, Da Lin, Zhenzhen Bao, and Shasha Zhang. 2020. “Optimizing Implementations of Linear Layers”. IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2020 (2), 120-45. https://doi.org/10.13154/tosc.v2020.i2.120-145.