Li, Yongqiang, Shizhu Tian, Yuyin Yu, and Mingsheng Wang. 2018. “On the Generalization of Butterfly Structure”. IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2018 (1), 160-79. https://doi.org/10.13154/tosc.v2018.i1.160-179.