Biryukov, Alex, Dmitry Khovratovich, and Léo Perrin. 2017. “Multiset-Algebraic Cryptanalysis of Reduced Kuznyechik, Khazad, and Secret SPNs”. IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2016 (2):226-47. https://doi.org/10.13154/tosc.v2016.i2.226-247.