Biryukov, A., Khovratovich, D., & Perrin, L. (2017). Multiset-Algebraic Cryptanalysis of Reduced Kuznyechik, Khazad, and secret SPNs. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 2016(2), 226–247. https://doi.org/10.13154/tosc.v2016.i2.226-247