(1)
Banik, S. Cryptanalysis of Draco. ToSC 2022, 2022, 92-104.