(1)
Xiang, Z.; Zeng, X.; Lin, D.; Bao, Z.; Zhang, S. Optimizing Implementations of Linear Layers. ToSC 2020, 2020, 120-145.